Všeobecné obchodní podmínky společnosti PAPACKS Sales GmbH

§ 1 Obecné 

(1) Prodejní a dodací podmínky společnosti PAPACKS Sales GmbH, které kupující výslovně přijímá po obdržení potvrzení objednávky, se vztahují výhradně na všechny dodávky. Odchylné podmínky nákupu kupujícího nejsou pro PAPACKS Sales GmbH závazné, i když jim PAPACKS Sales GmbH písemně výslovně neodporuje.

(2) Odchylky od těchto podmínek jsou účinné, pouze pokud je společnost PAPACKS Sales GmbH kupujícímu výslovně písemně potvrdí. Tyto změny se však týkají pouze příslušné objednávky; nemají zpětnou účinnost a nevztahují se na další objednávky a dodávky, pokud tyto změny nebyly znovu písemně potvrzeny společností PAPACKS Sales GmbH.

(3) Zboží vyrobené společností PAPACKS Sales GmbH splňuje požadavky vyhlášky o spotřebním zboží z 10.04.1992. dubna XNUMX v aktuálně platné verzi. Příslušná prohlášení o povolení podle potravinového práva jsou k dispozici v aktuální verzi pro všechny výrobky a budou kupujícímu poskytnuta na vyžádání.

§ 2 Nabídky, dodávky, vyšší moc, odstoupení 

(1) Všechny nabídky společnosti PAPACKS Sales GmbH jsou vždy a ve všech částech nezávazné a nezávazné. Prohlášení o přijetí a všechny objednávky vyžadují pro právní účinnost výslovné písemné potvrzení od PAPACKS Sales GmbH. Totéž platí pro dodatky, úpravy nebo doplňkové dohody.

(2) Tvary, rozměry, hmotnosti nebo jiné údaje o výkonu jsou pro společnost PAPACKS Sales GmbH závazné, pouze pokud jsou tyto vlastnosti výslovně písemně dohodnuty.

(3) Zaměstnanci prodeje společnosti PAPACKS Sales GmbH nejsou oprávněni uzavírat ústní doplňkové dohody ani poskytovat ústní záruky, které jdou nad rámec obsahu písemné smlouvy.

(4) Dodací termíny nebo dodací lhůty, které lze dohodnout jako závazné nebo nezávazné, musí být podány písemně. Dodací lhůty začínají uzavřením smlouvy, pokud není smluvně dohodnuto jinak. Pokud budou následně dohodnuty změny smlouvy, musí být v případě potřeby současně dohodnuto nové dodací datum nebo dodací lhůta.

(5) Dodací lhůty se automaticky prodlužují v případě nepředvídaných překážek, které jsou mimo sféru vlivu PAPACKS Sales GmbH nebo k nimž došlo u subdodavatelů, za předpokladu, že lze prokázat, že taková překážka má na dodávku významný vliv.

(6) Zpoždění dodávek a služeb z důvodu vyšší moci a událostí, které společnosti PAPACKS Sales GmbH podstatně ztěžují nebo znemožňují dodávku - to zahrnuje i následné potíže s obstaráním materiálu, přerušení provozu, stávky, výluky, oficiální požadavky atd., I když jsou v Vstupují dodavatelé společnosti PAPACKS Sales GmbH nebo jejich subdodavatelé - PAPACKS Sales GmbH nenese odpovědnost ani za závazně dohodnuté termíny a data. Povolujete společnosti PAPACKS Sales GmbH odložit dodávku nebo službu o dobu trvání překážky plus přiměřenou dobu zahájení - také v případě (relativních) pevných obchodů - nebo úplně nebo zčásti odstoupit od smlouvy z důvodu části, která dosud nebyla splněna. Práva z následujícího odstavce (8) zůstávají nedotčena.

(7) PAPACKS Sales GmbH má kdykoli nárok na přiměřené dílčí dodávky a přiměřené dílčí služby.

(8) PAPACKS Sales GmbH je oprávněna odstoupit od smlouvy, pokud navzdory uzavření odpovídající kupní smlouvy neobdrží zásilku nebo ji nedostane včas; odpovědnost společnosti PAPACKS Sales GmbH za úmysl nebo nedbalost zůstává nedotčena v souladu s § 5 těchto podmínek. Společnost PAPACKS Sales GmbH neprodleně informuje kupujícího, že dodávaná položka není k dispozici včas, a pokud si PAPACKS Sales GmbH přeje odstoupit, uplatní právo na odstoupení okamžitě; V případě odstoupení společnost PAPACKS Sales GmbH neprodleně uhradí odpovídající protiplnění. Práva podle předchozího odstavce (6) zůstávají nedotčena.

§ 3 Převod rizika 

(1) Riziko přechází na kupujícího, jakmile je dodávka zboží předána osobě provádějící přepravu nebo opustila sklad společnosti PAPACKS Sales GmbH za účelem odeslání. (2) Pokud je odeslání nemožné z důvodu chyby společnosti PAPACKS Sales GmbH, přechází riziko na kupujícího po oznámení připravenosti k odeslání.

§ 4 Odpovědnost za vady, oznámení o vadách, následné škody 

(1) V případě opodstatněné reklamace dodá společnost PAPACKS Sales GmbH dle vlastního uvážení výměnu nebo vylepšení výměnou. Kupující je povinen dát společnosti PAPACKS Sales GmbH příležitost opravit nebo vyměnit zboží v běžné pracovní době v přiměřené lhůtě po předchozí dohodě. Je povoleno více výměn nebo více oprav.

(2) Kupující je povinen zkontrolovat zboží ihned po jeho převzetí a písemně oznámit společnosti PAPACKS Sales GmbH jakékoli rozpoznatelné vady a případné nedostatky, a to nejpozději do jednoho týdne od převzetí zboží; Ke splnění termínu stačí zaslat oznámení ve stanovené lhůtě. Vady musí být pro kupujícího popsány co nejpodrobněji. Pokud kupující toto písemné oznámení neposkytne, považuje se zboží za schválené. Pokud se taková vada objeví později, musí být oznámena písemně ihned po zjištění, jinak bude zboží považováno za schválené nejpozději po jednom týdnu, a to i s ohledem na tuto vadu.

(3) Bez ohledu na další reklamaci ze strany PAPACKS Sales GmbH musí kupující v případě neoprávněného oznámení vad uhradit společnosti PAPACKS Sales GmbH náklady na kontrolu a - je-li to požadováno - na odstranění stavu nahlášeného jako vada.

(4) Povinnost zákazníka provést kontrolu a vyrozumět platí také v případě, že bylo dodáno jiné než objednané zboží nebo jiné množství objednaného zboží, pokud se dodané zboží zjevně neodlišuje od objednávky tak významně, aby společnost Společnost PAPACKS Sales GmbH musela považovat souhlas kupujícího za vyloučený.

(5) Kupující není oprávněn uplatňovat nároky a práva z vad, pokud neuhradil splatné platby a pokud je splatná částka (včetně všech provedených plateb) v přiměřeném poměru k hodnotě - vadné - dodávky stojí. Odpovědnost za vady zaniká, pokud zboží nebude upraveno, ošetřeno nebo zpracováno v souladu s technickou specifikací nebo nesprávně. (Technická specifikace musí být vyžádána samostatně pro každý produkt). Kupující nemá nárok na vrácení zboží bez předchozí dohody se společností PAPACKS Sales GmbH. Vrácení, která byla provedena, nebude PAPACKS Sales GmbH přijímat. Vrácení zboží musí být zaplaceno.

(6) Veškeré zákonné záruční nároky vůči společnosti PAPACKS Sales GmbH jsou k dispozici pouze přímému kupujícímu a nejsou přenosné.

§ 5 Omezení odpovědnosti 

(1) PAPACKS Sales GmbH odpovídá za úmysl a hrubou nedbalost v souladu se zákonnými ustanoveními. V případě hrubé nedbalosti ze strany jednoduchých zástupců je výše odpovědnosti omezena na částku předvídatelné škody, jejíž výskyt je obvykle třeba očekávat, pokud se nejedná o škodu způsobenou úrazem na životě, těle nebo zdraví.

(2) PAPACKS Sales GmbH odpovídá pouze za lehkou nedbalost v případě porušení základní smluvní povinnosti, jejíž splnění umožňuje především řádné plnění smlouvy a na jehož dodržování se smluvní partner může pravidelně spolehnout, jakož i v případě újmy způsobené na životě, těle nebo zdraví . V případě porušení základních smluvních povinností a v případě lehké nedbalosti je odpovědnost omezena na částku předvídatelné škody, jejíž výskyt je obvykle třeba očekávat.

(3) Odpovědnost za vady v případě podvodného zatajení vady společností PAPACKS Sales GmbH nebo v případě záruky poskytnuté společností PAPACKS Sales GmbH za kvalitu dodávaného zboží v souladu se zákonnými ustanoveními zůstává nedotčena.

(4) Odpovědnost společnosti PAPACKS Sales GmbH podle zákona o odpovědnosti za výrobky zůstává nedotčena.

(5) Změna důkazního břemene na úkor zákazníka není s výše uvedenými předpisy spojena.

§ 6 Odmítnutí přijetí 

(1) Pokud je kupující v prodlení s převzetím zboží po dobu delší než 14 dnů od obdržení oznámení o připravenosti, může společnost PAPACKS Sales GmbH písemně stanovit odkladnou lhůtu 14 dnů s prohlášením, že společnost PAPACKS Sales GmbH vydá Odmítnout přijetí. Pokud doba odkladu vypršela bez úspěchu, je společnost PAPACKS Sales GmbH oprávněna odstoupit od kupní smlouvy písemným prohlášením a / nebo požadovat náhradu.

(2) Není nutné stanovovat dodatečnou lhůtu, pokud kupující vážně odmítne převzetí.

(3) Pokud PAPACKS Sales GmbH požaduje kompenzaci za nepřijetí, činí to 15% z kupní ceny. Výšku škody je třeba nastavit na vyšší nebo nižší, pokud PAPACKS Sales GmbH nebo kupující prokáže vyšší nebo nižší poškození. PAPACKS Sales GmbH si vyhrazuje právo uplatnit další nároky na náhradu škody.

§ 7 ceny a platby 

(1) Ceny se nepovažují za pevné ceny (paušální ceny), pokud nebyly výslovně písemně dohodnuty jako pevné ceny. Obecně platí, že objednávky jsou splatné na začátku objednávky a po potvrzení objednávky ve výši 50% z částky objednávky a jsou splatné společnosti PAPACKS Sales GmbH a zbývajících 50% při dodání zboží zákazníkovi. Vystavené faktury jsou splatné do 10 dnů od data vystavení faktury bez jakékoli srážky (čistá hotovost). Přijetí směnek musí být v každém případě předem písemně dohodnuto; pokud tomu tak není, nemá převod žádný naplňující účinek. V případě šeků a směnek se dluh kupujícího považuje za splacen až po konečné bezpodmínečné platbě. Směnkové nebo diskontní poplatky nese kupující.

(2) PAPACKS Sales GmbH je oprávněn, i přes případná ustanovení kupujícího v rozporu, nejprve započítat platby proti starším dluhům; PAPACKS Sales GmbH bude informovat prodejce o typu fakturace, která proběhla. Pokud již vznikly náklady a úroky, je společnost PAPACKS Sales GmbH oprávněna započíst platbu nejprve proti nákladům, poté proti úrokům a nakonec proti hlavní pohledávce.

(3) Platba se považuje za uskutečněnou pouze v případě, že společnost PAPACKS Sales GmbH může částkou disponovat. V případě šeků se platba považuje za provedenou až po proplacení šeku.

(4) Pokud kupující prodlení s platbami, společnost PAPACKS Sales GmbH je oprávněna účtovat úroky z prodlení ve výši 8 procentních bodů nad základní sazbu použitelnou podle § 247 BGB. PAPACKS Sales GmbH si vyhrazuje právo požadovat vyšší úrok z jiného právního důvodu.

(5) Pokud kupující nesplní své platební závazky nebo pokud se společnost PAPACKS Sales GmbH dozví o dalších okolnostech, které zpochybňují úvěruschopnost kupujícího, je společnost PAPACKS Sales GmbH oprávněna uplatnit nárok na zbývající dluh, i když společnost PAPACKS Sales GmbH zkontroluje Přijatá změna. V tomto případě je společnost PAPACKS Sales GmbH rovněž oprávněna požadovat zálohové platby nebo bezpečnostní platby.

(6) Kupující je oprávněn započíst, zadržet nebo snížit, i když jsou uplatněny nároky z vad nebo protinároků, pokud byly protinároky právně prokázány nebo jsou nesporné.

§ 8 Offsetting 

Kupující má nárok na započtení, pouze pokud byly protinároky založeny zákonem nebo jsou nesporné.

§ 9 zachování vlastnictví 

(1) Dodávaný předmět zůstává majetkem PAPACKS Sales GmbH, dokud nebudou uspokojeny všechny nároky vůči kupujícímu vyplývající z obchodního vztahu.

(2) Kupující je oprávněn zpracovat nebo transformovat dodávané zboží (dále jen „zpracování“). Zpracování se provádí pro PAPACKS Sales GmbH. Pokud společnost PAPACKS Sales GmbH nezíská vlastnictví nového zboží podle výše uvedeného, ​​PAPACKS Sales GmbH a kupující se dohodnou, že kupující PAPACKS Sales GmbH spoluvlastní nové zboží v poměru k hodnotě (hrubé hodnotě faktury) položky dodávky patřící společnosti PAPACKS Sales GmbH k hodnotě ostatního zpracovaného zboží v době zpracování. Předchozí věta platí obdobně v případě, že je dodávka neoddělitelně smíchána nebo kombinována se zbožím, které nepatří společnosti PAPACKS Sales GmbH. Pokud společnost PAPACKS Sales GmbH získá vlastnictví nebo spoluvlastnictví k předmětům podle tohoto § 9 (výhrada vlastnictví), kupující je uloží pro společnost PAPACKS Sales GmbH s péčí obezřetného obchodníka.

(3) V případě prodeje dodaného zboží nebo nového zboží kupující tímto preventivně postoupí svůj nárok z dalšího prodeje proti svému zákazníkovi se všemi vedlejšími právy na PAPACKS Sales GmbH, bez nutnosti dalších zvláštních prohlášení. Platí přiřazení včetně jakýchkoli nároků na zůstatek. Postoupení se však vztahuje pouze na částku odpovídající ceně dodané položky fakturované společností PAPACKS Sales GmbH. Část nároku postoupená společnosti PAPACKS Sales GmbH musí být uspokojena přednostně.

(4) Do odvolání je kupující oprávněn inkasovat pohledávky postoupené společnosti PAPACKS Sales GmbH v souladu s tímto § 9 (výhrada vlastnictví). Kupující neprodleně předá platby provedené z postoupených reklamací do výše zabezpečené reklamace společnosti PAPACKS Sales GmbH. Pokud existují oprávněné zájmy, zejména v případě prodlení s platbou, pozastavení plateb, zahájení insolvenčního řízení, protestu proti návrhu zákona nebo oprávněných náznaků předlužení nebo bezprostřední platební neschopnosti kupujícího, je společnost PAPACKS Sales GmbH oprávněna zrušit povolení kupujícího k inkasu. Kromě toho může společnost PAPACKS Sales GmbH po předchozím varování zveřejnit postoupení prostřednictvím zabezpečení v přiměřené lhůtě, využít postoupené pohledávky a požadovat zveřejnění postoupení kupujícím zákazníkovi. (5) Kupující musí na požádání poskytnout společnosti PAPACKS Sales GmbH informace potřebné k uplatnění svých práv vůči zákazníkovi a předat potřebné dokumenty. (6) Po dobu trvání výhrady vlastnictví je kupujícímu zakázáno zastavit nebo převést vlastnictví formou zajištění. V případě zabavení, konfiskace nebo jiných dispozic nebo zásahů třetích osob musí kupující neprodleně informovat společnost PAPACKS Sales GmbH. Další prodej dodaného zboží nebo nového zboží je povolen pouze prodejcům v rámci běžné obchodní činnosti a pouze za podmínek, že kupujícímu bude vyplacena ekvivalentní hodnota dodaného zboží. Kupující musí rovněž souhlasit se zákazníkem, že zákazník získává majetek pouze touto platbou.

(7) Pokud realizovatelná hodnota všech bezpečnostních podílů, na které má společnost PAPACKS Sales GmbH nárok, převyšuje částku všech zabezpečených pohledávek o více než 10%, PAPACKS Sales GmbH uvolní na žádost kupujícího odpovídající část bezpečnostních podílů. Předpokládá se, že požadavky předchozí věty jsou splněny, pokud odhadovaná hodnota cenných papírů, na které má PAPACKS Sales GmbH nárok, dosáhne nebo přesáhne 150% hodnoty zajištěných pohledávek. PAPACKS Sales GmbH je oprávněn při schvalování volit mezi různými bezpečnostními právy.

(8) V případě porušení povinnosti kupujícím, zejména v případě prodlení s platbou, je společnost PAPACKS Sales GmbH oprávněna, a to i bez stanovení lhůty, požadovat vzdání se dodávaného předmětu nebo nového zboží a / nebo - je-li to nutné po stanovení lhůty - odstoupit od smlouvy; kupující je povinen se vzdát. Žádost o vydání položky dodávky / nového zboží nepředstavuje prohlášení o odstoupení od společnosti PAPACKS Sales GmbH, pokud to není výslovně uvedeno.

§ 10 Místo plnění a jurisdikce 

(1) Místem plnění je Kolín nad Rýnem.

(2) U veškerých současných i budoucích nároků z obchodního vztahu s kupujícím, včetně směnek a šeků, je výlučnou jurisdikcí sídlo společnosti PAPACKS Sales GmbH.

§ 11 Rozhodné právo 

(1) Německé právo se vztahuje výhradně na současné podmínky a celý právní vztah mezi společností PAPACKS Sales GmbH a kupujícím.

(2) Uplatňování mezinárodního práva soukromého a kupního práva OSN jsou výslovně vyloučeny.

§ 12 Částečná neplatnost 

(1) Pokud by jedno nebo více ustanovení těchto podmínek nebo ustanovení v souvislosti s jinými dohodami bylo nebo by se stalo neúčinným, platnost ostatních ustanovení nebo dohod nebude ovlivněna.

(2) Právně neúčinná ustanovení by poté měla být nahrazena právně platnými ustanoveními, která se nejvíce blíží ekonomicky zamýšlenému účelu právně neplatného ustanovení.

Souhlas se soubory cookie se skutečným bannerem cookie